viernes, 30 de mayo de 2014

Conversió d'unitatsRealitza les següents activitats:

 1. Quants bytes són 3MB?
Son 3 · 1024 · 1024 = 3145728
 1. Quants bits són 4MB?
Son  4 · 1024 · 1024 · 8 = 33554432
 1. Quants KB són 32.768 bits?
Son 32.768 : 8 : 1024 = 4 KB
 1. Quants MB són 12 GB? i quants KB?
Son 12 · 1024 = 12288 MB i 12 · 1024 · 1024 = 12582912
 1. Quants MegaBytes són 1.000.000 bytes?
Son 1.000.000 : 1024 : 1024 = 0, 95367432
 1. Com es diu la magnitud corresponent a 1024 TB?
La magnitud que correspon a 1024 TB es el PetaByte.
 1. Quants bytes de dades caben en un disquet de 1400KB?
Son 1400 · 1025 = 1433600 Bytes.
 1. Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ?
Son 640 · 1024 KB = 655630 : 1400 = 469 dis
 1. Crea una taula on apareguen les capacitats actuals en el mercat de les següents unitats d'emmagatzematge: disc dur, CD-ROM, DVD, pendrive o memory flash, memòria RAM, disc ZIP, blue ray. Pots consultas pàgines de tendes d'informàtica. 

 2. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
  CAPACIDAD
  Disco dur
  500 GB
  CD ROM
  650 MB, 700 MB, 800 MB, 900 MB
  Pen drive
  Desde 32 MB de hasta mas de 4 GB
  Memoria RAM
  De 4Gbyeses i de 128Gbytes
  Disco ZIP
  Desde 4Gbyeses a 128Gbytes
  Blue ray
  De 50GB a 500GB
  DVD
  De 4.7 a  8 GB
   

miércoles, 28 de mayo de 2014

Unitats de mesura de la informació

         1- Què unitats li segueixen al Terabyte?
Petabyte, Exabyte , Zettabyte, Yottabyte, Brontobyte, Geopbyte 


       2- Quines són les seues equivalències?
Unitat de equivalència
Equivalència
1 byte  
8 bits
1 kilobyte
1024 bytes
1 megabyte
1024 kilobytes
1 gigabyte
1024 megabytes
1 terabyte
1024 gigabytes       3-  Àmplia la taula d'equivalències amb més unitats i la correspondència amb les unitats més xicotetes, és a dir, el més completa possible. Recorda donar-li format a la taula  abans de copiar-la a l'entrada.
Unitat de equivalència
Equivalència
1 Petabyte
1 024 Terabytes

1 Exabyte
1 024 Petabytes

1 Zettabyte

1 024 Exabytes

1 Yottabyte
1 024 Zettabytes

1 Brontobyte

1 024 Yottabytes

1 Geopbyte

1 024 BrontobytesPlaca base.

miércoles, 5 de marzo de 2014

Organitzem la informació sobre perifèrics

<object width="460" height="460"><param value="http://popplet.com/app/Popplet_Alpha.swf?page_id=1701778&em=1" name="movie"></param><param value="true" name="allowFullScreen"></param><param value="always" name="allowscriptaccess"></param><embed src="http://popplet.com/app/Popplet_Alpha.swf?page_id=1701778&em=1" height="460" width="460" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object>

Pràctica1.- Introducció a la informàtica.


Introducció a la informàtica.

1. La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics isistemes computacionals
2. a)Memòria : dispositivos que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo
    b)Unitats d'entrada i eixida : Los dispositivos de entrada son aquellos dispositivos externos de un                     ordenador, el cual éste aloja componentes situados fuera de la computadora para algunos dispositivos               externos,a la que pueden dar información y/o instrucciones.
    c)Unitat central de Processament :componente principal del ordenador y otros dispositivos programables,         que interpreta las instrucciones contenidas en los programas y procesa los datos
   d)BUS :  sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias computadoras
3La arquitectura de von Neumann es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos .
 Porque : La arquitectura de von Neumann es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos (a diferencia de la arquitectura Harvard). 
Originalmente, el término Arquitectura Harvard hacía referencia a las arquitecturas de computadoras que utilizaban dispositivos de almacenamiento físicamente separados para las instrucciones y para los datos (en oposición a la Arquitectura de von Neumann).

4.

HARDWARE: Componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. Clasificaremos el hardware en dos tipos:
- El que se encuentra dentro de la torre o CPU, y que por lo tanto no podemos ver a simple vista.
-El que se encuentra alrededor de la torre o CPU, y que por lo tanto, si que vemos a simple vista, y que denominamos periféricos.
SOFTWARE: Son las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no existen físicamente, o lo que es igual, no se pueden ver ni tocar. También tenemos de dos tipos:
-Sistemas Operativos: Tienen como misión que el ordenador gestione sus recursos de forma eficiente, además de permitir su comunicación con el usuario. Para saber más de los sistemas operativos pincha en el enlace 
-Aplicaciones: Son programas informáticos que tratan de resolver necesidades concretar del usuario, como por ejemplo: escribir, dibujar, escuchar música,...
5.Els perifèrics són tots aquells dispositius que, tot i formar part de l'ordinador, es troben fora del contenidor principal (anomenat "caixa" o "torre"). Actualment també es fa referència com a perifèrics els dispositius que, tot i estar inclosos dins d'aquesta caixa són elements complementaris al funcionament bàsic de l'ordinador.


6.


AUTOAVALUACIÓCORRECTESINCORRECTES
Identificació de perifèrics 190
Identificació de perifèrics 290
Definició de perifèrics 150
Definició de perifèrics 250
Programari Informàtic100
Classificació del programari90
Memòria interna ROM50
Memòria interna RAM7

Adicció als videojocs online

                   Adicció als videojocs online


 

The New York Times publica un documental sobre els trateaments que reben molts xics per la seua adicció a internet en China. Els creadores del documental han visitat en el Centre de Tratament de Adicció de Internet i han registrat els tipus de treballs als que son sotmesos molts adolescents xinos per a ser «desprogramats» Son adolescentes als que els seus pares els  envíen als centres sense el seu consentiment. Rebeixen un tratament militar. El temps que estan alli son 4 mesos. Alguns abans de entrar en el centre admiteixen que son addictes , mentre que altres heu neguen. El centre segons el propi director té un 70 % de efectivitat , 7 de cada adolescents que entren ixen rehabiltats .

Joven pasa del hobby a la adicción a los videojuego: http://www.youtube.com/watch?v=tA5v3elvQrI